Cennik

 1. Mapa do celów projektowych:
  • pojedynczy obiekt lub za pierwszy hektar opracowania – od 800 zł
 2. Podziały działek i nieruchomości:
  • podziały działek rolnych
   • podział działki o powierzchni do 1 hektara – podział na 2 działki – od 1800 zł
   • za każdy kolejny hektar lub działkę – od 400 zł
  • podziały działek i nieruchomości zurbanizowanych (wraz z dokumentacją administracyjną):
   • podział na 2 pierwsze działki – od 2000 zł
   • za każdą kolejną działkę – od 500 zł
 3. Łączenia działek i nieruchomości (wraz z dokumentacją do ksiąg wieczystych):
  • połączenie 2 działek wchodzących w skład jednej nieruchomości – od 1000 zł
  • połączenie 2 nieruchomości – od 1500 zł
 4. Wznowienia i ustalenia granic działek (odszukanie/wznowienie i znaków granicznych na działce):
  • pierwszy punkt graniczny – od 400 zł
  • każdy kolejny punkt graniczny – od 200 zł
 5. Tyczenie budynków (wraz z naniesieniem na ławy fundamentowe i wpisem do dziennika budowy):
  • pierwsze 4 osie – od 600 zł
  • każda kolejna oś – od 100 zł za oś
  • reper roboczy – od 150 zł za punkt

  Cena zależy od ilości tyczonych naroży budynku oraz od ilości wykonanych ław fundamentowych. Przy większej ilości punktów – cena do uzgodnienia.

 6. Inwentaryzacja powykonawcza budynków (wraz z opracowaniem mapy i wpisem do dziennika budowy):
  • budynek wraz ze wszystkimi przyłączami sieci uzbrojenia terenu – od 900 zł
  • pojedyncze przyłącze sieci uzbrojenia terenu – od 650 zł
 7. Tyczenie i inwetaryzacyjna powykonawcza sieci uzbrojenia terenu
  • sieci: t, eN, w, g, co – za pierwsze 100 m – od 800 zł
  • każde kolejne 100 m – od 150 zł
  • sieci: ks, kd – za pierwszą studnię – od 450 zł
  • każda kolejną studnię – od 150 zł
  • inwentaryzacja przyłącza sieci uzbrojenia terenu – od 650 zł

  Cena zależy od długości sieci. Przy dłuższych sieciach – cena do uzgodnienia.

 8. Kompleksowa obsługa inwestycji

  Cena zależy od rodzaju i wielkości inwestycji. Możliwość ustalenia ceny za roboczogodzinę lub dniówki za zespół pomiarowy.