Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Co to jest inwentaryzacja powykonawcza?

Inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze bezpośrednio w terenie wszystkich elementów inwestycji budowlanej i przestawieniu ich na mapie. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się po zakończeniu danej inwestycji.

Wykonujemy pełen zakres pomiarów powykonawczych:

  • Budynków,  wraz z elementami zagospodarowania terenu i przyłączami, (usługa ta jest niezbędna do odbioru budynku i ujawnienia go w księgach wieczystych).
  • Sieci elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych.
  • Innych obiektów budowlanych.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

  • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy z inwentaryzacji powykonawczej.
  • Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na miejsce inwestycji i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy.
  • Geodeta opracowuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
  • Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę zleceniodawcy.

Co otrzymuje zleceniodawca?

  • Zleceniodawca otrzymuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej w ustalonej liczbie sztuk a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu budowy.
  • Przy inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu geodeta przekazuje zamawiającemu oprócz mapy również szkice z pomiaru powykonawczego niezbędne do odbiorów.

Ile trwa wykonanie mapy?

  • Zamawiający otrzymuję mapę po ok. 2 tygodniach. Po przekazaniu map geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy.