R jak Reper roboczy

Reper roboczy to znak geodezyjny osnowy wysokościowej. Osnowa wysokościowa jest zbiorem punktów geodezyjnych, które informują o wysokości danego punktu w stosunku do przyjętej powierzchni – w geodezji najczęściej w odniesieniu do poziomu morza. Reper roboczy może być punktem stabilizowanym trwale bądź nietrwale. Znak ten wyznaczany jest za pomocą pomiarów geodezyjnych wyznaczonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Przy pomocy tego znaku geodeta jest w stanie wyznaczać położenie innych miejsc na danym terenie, co pomaga w tworzeniu dokładnych map danej przestrzeni oraz w prowadzeniu prac budowlanych. Repery robocze oznaczane mogą być na wiele sposobów np. drewnianymi palikami, żelaznymi rurami, znakiem graficznym umieszczonym na powierzchni pionowej czy palikami wyglądem przypominające śruby. Repery pozwalają zachować spójność oraz dokładność pomiarów, pozwalają z dużą precyzją określić położenie różnych obiektów czy punktów na mapie, co pomaga np. w tworzeniu map do celów projektowych.