Archives

Mapy do celów projektowych

Co to jest?

Jest to opracowanie kartograficzne potrzebne do opracowania każdego projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych przedstawia aktualną informację o terenie na której prowadzona będzie inwestycja. Jest to podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego obiektu budowlanego, począwszy od małego garażu aż po wielkie inwestycje drogowe.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy. Potrzebny będzie numer działki i nazwa miejscowości.
 • Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na grunt i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy.
 • Geodeta opracowuje mapę i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
 • Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę do celów projektowych zleceniodawcy

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuję uwierzytelnioną (opatrzoną urzędowymi pieczątkami), mapę do celów projektowych w formie papierowej w zamówionej liczbie sztuk.
 • Dodatkowo klient otrzymuje mapę w wersji elektronicznej w odpowiednim formacie pliku (DXF/DWG/DGN/PDF) w zależności od potrzeb projektanta.

Ile trwa wykonanie mapy?

 • Mapę w wersji elektronicznej wykonujemy w ok. 2 tygodnie
 • Uwierzytelnioną mapę w wersji papierowej przekazujemy po ok. 3-4 tygodniach

Podziały działek i nieruchomości

Co to jest?

Z praktycznego punktu widzenia podział polega na wydzieleniu z działki ewidencyjnej bądź nieruchomości, części gruntu oraz nadaniu jej nowego numeru i powierzchni. Geodeta dokonuje podziału w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku o warunki zabudowy wydane dla danej działki.

Podziału dokonuje się najczęściej w celu przeniesienia prawa własności, zniesienia współwłasności czy też przygotowania nowej inwestycji. Podziału dokonuje się na wniosek właściciela bądź w przypadku współwłasności, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania podziału.
 • Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania podziałowego (właściciela dzielonej działki oraz właścicieli działek sąsiednich)
 • Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne działki podlegającej podziałowi oraz w razie potrzeby wznawia uszkodzone znaki graniczne. W przypadku gdy granica nie była wcześniej ustalana, geodeta ustala granicę wg zgodnego oświadczenia stron i sporządza odpowiednie protokoły graniczne.
 • Geodeta opracowuje mapę z projektem podziału wraz z operatem technicznym i przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.\
 • Po pozytywnej kontroli geodeta otrzymuje uwierzytelnioną mapę z projektem podziału,  przygotowuje niezbędną dokumentację do wniosku o podział nieruchomości i całą dokumentacje przekazuje do właściwego urzędu.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuję decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydawaną przez właściwy urząd (Wójta, Burmistrza bądź Prezydenta Miasta). Po uprawomocnieniu się decyzji (14 dni od daty dostarczenia decyzji) podział zostaje wprowadzony do Ewidencji Gruntów i Budynków i ksiąg wieczystych.

Ile trwa wykonanie podziału?

 • Ze względu na długą procedurę podziałową i przestrzeganie terminów zawiadomień oraz  terminów ustawowych procedura podziału nieruchomości trwa ok. 3 miesięcy.

Wznowienia i ustalenia granic

Co to jest?

Wznowienie granic jest to procedura geodezyjna polegająca na odtworzeniu uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych dotyczących granicy prawnej w terenie.
Warunkiem koniecznym do wykonania wznowienia granic jest istnienie dokumentów geodezyjnych które jednoznacznie tą granicę wyznaczają. W przypadku braku takich dokumentów bądź gdy granica nigdy nie była ustalana wykonuje się procedurę ustalenia granic.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania wznowienia/ustalenia.
 • Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania  (właściciela działki której granice podlegają wznawianiu/ustaleniu oraz właścicieli działek sąsiednich)
 • Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne na gruncie i w razie potrzeby wznawia zniszczone bądź uszkodzone punkty graniczne. Podczas spotkania na gruncie geodeta sporządza protokół z czynności wznowienia/ustalenia granic.
 • Geodeta sporządza operat techniczny z procedury wznowienia/ustalenia granic i przekazuje dokumentację do PODGiK.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Po procedurze wznowienia/ustalenia granic zleceniodawca jest pewien gdzie w terenie przebiega granica jego nieruchomości, wszystkie punkty graniczne zostają za stabilizowane za pomocą kamieni granicznych.

Ile trwa procedura wznowienia/ustalenia granic?

 • Czas wykonania wznowienia/ustalenia granic to ok. 4 tygodnie.

Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia

Co to jest?

Czynność tyczenia wykonuje się w celu usytuowania w terenie projektowanych budynków lub sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową. Geodeta w sposób jasny i czytelny wyznacza w terenie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta opracowuje otrzymany projekt od zleceniodawcy i przygotowuje dane do wyniesienia projektu w terenie.
 • W przypadku tyczenia budynków geodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku na ławach fundamentowych względem linii granicznych nieruchomości.
 • W przypadku tyczenia sieci uzbrojenia terenu geodeta wyznacza w terenie punkty charakterystyczne danej inwestycji zgodnie z projektem za pomocą palików drewnianych oraz farby geodezyjnej.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuje szkic polowy z tyczenia a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy potwierdzający wytyczenie obiektu budowlanego zgodnie z projektem.

Ile trwa procedura wznowienia/ustalenia granic?

 • Tyczenie budynku wykonujemy w ciągu jednego dnia a sieci uzbrojenia terenu w zależności od długości planowanej inwestycji. Tyczenia wykonujemy w terminie dogodnym dla zleceniodawcy.

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Co to jest?

Inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze bezpośrednio w terenie wszystkich elementów inwestycji budowlanej i przestawieniu ich na mapie. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się po zakończeniu danej inwestycji.

Wykonujemy pełen zakres pomiarów powykonawczych:

 • Budynków,  wraz z elementami zagospodarowania terenu i przyłączami, (usługa ta jest niezbędna do odbioru budynku i ujawnienia go w księgach wieczystych).
 • Sieci elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych.
 • Innych obiektów budowlanych.

Jakie czynności wykonuje geodeta?

 • Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy z inwentaryzacji powykonawczej.
 • Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na miejsce inwestycji i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy.
 • Geodeta opracowuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
 • Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę zleceniodawcy.

Co otrzymuje zleceniodawca?

 • Zleceniodawca otrzymuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej w ustalonej liczbie sztuk a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu budowy.
 • Przy inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu geodeta przekazuje zamawiającemu oprócz mapy również szkice z pomiaru powykonawczego niezbędne do odbiorów.

Ile trwa wykonanie mapy?

 • Zamawiający otrzymuję mapę po ok. 2 tygodniach. Po przekazaniu map geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Wykonujemy pełną obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych. Proponujemy zamawiającym kompleksowe rozwiązania wraz ze wsparciem merytorycznym.
W przypadku dużych inwestycji prace (tyczenie i inwentaryzacja)
prowadzone są etapami, zależnie od postępów budowy i wymagań
inwestora. Po zakończeniu prac budowlanych wykonujemy inwentaryzacje, nanosimy na mapę zarówno nowe obiekty, jak i elementy sieci.

Przy obsłudze kompleksowej i stałej współpracy oferujemy konkurencyjne ceny. Zawsze gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług i szybkość w działaniu. Zapraszamy do współpracy!